Σκοπός

Σκοπός του MCETE είναι να καλλιεργηθούν οι απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για την παροχή υψηλής ποιότητας εκπαίδευση στη θαλάσσια και περιβαλλοντική μηχανική και στην τεχνολογική εκπαίδευση.

Οι κύριοι άξονες δράσης του MCETE περιλαμβάνουν:

 • Ενίσχυση της τεχνολογικής εκπαίδευσης μηχανικών και συμμετοχή στο παγκόσμιο δίκτυο μηχανικής και τεχνολογικής εκπαίδευσης του WIETE.
 • Ανταλλαγές μελετητών ώστε να αναλάβουν ακαδημαϊκές και ερευνητικές δραστηριότητες που σχετίζονται με την μηχανική και τεχνολογική εκπαίδευση.
 • Συνεργασία για οργάνωση ημερίδων, συνεδρίων και άλλων επιστημονικών συναντήσεων, και την έκδοση δημοσιεύσεων, βιβλίων και ανάπτυξη λογισμικού στον τομέα της τεχνολογικής εκπαίδευσης.

Το MCETE αναπτύσει ενα ευρύτατο φάσμα δραστηριοτήτων στο χώρο της μηχανικής και της τεχνολογικής εκπαίδευσης και συγκεκριμένα:

 • Ανταλλαγή πληροφοριών, εμπειριών και γνώσεων στον τομέα της τεχνολογικής εκπαίδευσης των μηχανικών μεταξύ ανωτέρων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, ερευνητικών ιδρυμάτων και βιομηχανικών επιχειρήσεων στην Μεσόγειο.
 • Προσέλκυση διεθνών κονδυλίων με σκοπό τη στήριξη καινοτομιών στον τομέα της τεχνολογικής εκπαίδευσης και της μηχανικής.
 • Μεταφορά τεχνολογιών, ανάπτυξη και εφαρμογή εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης (BE, MSc, PhD), με στόχο την παροχή υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης και την προετοιμασία εξειδικευμένων στελεχών.
 • Ανάπτυξη βάσεων δεδομένων για τεχνολογίες αιχμής, υπηρεσίες έρευνας και εξειδικευμένου προσωπικού, κατάλληλα εκπαιδευτικά προγράμματα, προώθηση της συνεργασίας μεταξύ πανεπιστημίων, ερευνητικών ινστιτούτων και βιομηχανικών επιχειρήσεων στον τομέα της εξαγωγής και εισαγωγής εκπαιδευτικών τεχνολογιών και προγραμμάτων στην Μεσόγειο.
 • Ανάπτυξη ενός συστήματος ανεξαρτήτων δημοσίων διαπιστεύσεων εκπαιδευτικών προγραμμάτων και πιστοποίηση των ειδικών στον τομέα της μηχανικής και της τεχνολογικής εκπαίδευσης στις χώρες της Μεσογείου.
 • Συνδρομή στη διεθνή διαπίστευση εκπαιδευτικών προγραμμάτων που προσφέρονται από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Μεσογείου, καθώς και τη διεθνή αναγνώριση ακαδημαϊκών πτυχίων και τίτλων σπουδών.
 • Διευκόλυνση ανταλλαγών καθηγητών Πανεπιστημιακών ιδρυμάτων σε διεθνές επίπεδο, με στόχο την προώθηση και τη διεθνοποίηση της μηχανικής και της τεχνολογικής εκπαίδευσης.
 • Ανάπτυξη διεθνούς συστήματος εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για την εισαγωγή διακρατικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων στον τομέα της μηχανικής και της τεχνολογίας.
 • Βελτίωση της μηχανικής και της τεχνολογικής εκπαίδευσης και ανάπτυξη δεξιοτήτων στην επικοινωνία ειδικών, που θα περιλαμβάνει ευχέρεια στις ξένες γλώσσες, κυρίως τα αγγλικά ως διεθνούς γλώσσας επικοινωνίας.
 • Εισαγωγή προηγμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων από διεθνώς αναγνωρισμένα ιδρύματα στην περιοχή της Μεσογείου, με στόχο την επέκταση της μηχανικής και τεχνολογικής εκπαίδευσης σε παγκόσμιο επίπεδο.
 • Οργάνωση περιφερειακών σεμιναρίων, συνεδρίων και forums όπου θα συζητούνται προβλήματα της διεθνοποίησης της μηχανικής και της τεχνολογικής εκπαίδευσης καθώς και της διασφάλισης της ποιότητας στον τομέα αυτό.